• Leveringen binnen 7 werkdagen.
  • 14 dagen bedenktijd.
  • Gratis verzending vanaf ‚ā¨99,95.
  • Laagste prijsgarantie
Home » Contact

Contact

Wilt u contact met ons opnemen?

Vul dan het formulier in en wij reageren zo spoedig mogelijk.

 

Tuin-Depot is onderdeel van:

Van den Boogaart - Buitenprojecten. 

www.VandenBoogaartSomeren.nl

KvK: 70717109

BTW: NL228654397B01

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door Tuin-Depot gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle door Tuin-Depot gedane aanbiedingen, leveringen en diensten, zulks met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij/derden.

1. Eigendomsovergang en risico

Behoudens het in Artikel 2 en verder gestelde gaat het eigendom van, en het risico voor beschadiging of tenietgaan van goederen, geheel of gedeeltelijk, op de koper over bij de levering. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid gesteld, behoudt Tuin-Depot zich het eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat het eigendom op de koper over zodra hij aan al zijn verplichtingen jegens Tuin-Depot heeft voldaan. Indien het verkochte geleverd is maar nog niet betaald mag de koper het niet aan derden ter hand of ter beschikking stellen op grond van welke titel of welke benaming dan ook. Hieronder valt onder meer de (gedeeltelijke) overdracht van goederen in eigendom, (onder)pand of bezitloos pand
Bij verlies, diefstal, inbeslagneming e.d. van het verkochte is de koper verplicht, zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden, zulks binnen 24 uren na de ontdekking daarvan aan Tuin-Depot te melden.
Door het simpele feit van niet nakoming of overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt de koper dadelijk een opeisbare boete tot het bedrag dat gelijk is aan de koopsom. Artikel 3 blijft buiten toepassing indien de wederpartij een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is.

2. Levering

De koper heeft recht op levering van een deugdelijk product. De levering van de goederen vindt plaats op het adres van de koper, tenzij partijen schriftelijk een andere plaats van aflevering zijn overeengekomen. Bezorging vindt uitsluitend plaats in Nederland. Indien bestellingen en betalingen worden ontvangen voor landen en regio's die buiten dit genoemde vallen, zal de bestelling worden geannuleerd en zullen betalingen worden geretourneerd. De levering van de goederen vindt plaats binnen 7 werkdagen na het betalen van de geplaatste bestelling, tenzij partijen anders overeengekomen zijn. Is levering op de overeengekomen dag niet mogelijk, dan kan Tuin-Depot het tijdstip van levering eenzijdig wijzigen, zonder dat hierdoor voor de koper recht op schadevergoeding van enige directe of indirecte schade ontstaat. De levering is voltooid op het moment dat de goederen ter vrije beschikking staan van de koper. Indien een tijdige levering onmogelijk is als gevolg van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden, wordt de levertijd verlengd tot dat moment waarop Tuin-Depot redelijkerwijze in de gelegenheid is tot levering. Als overmacht zal in ieder geval hebben te gelden natuurgeweld, vorst en staking. Om twijfels en discussies omtrent de betalingscapaciteit van de koper te voorkomen zal Tuin-Depot bestellingen uitsluitend in behandeling nemen nadat  de koper het volledige bedrag van de bestelling heeft voldaan. 

3. Ontvangst en reclames

De koper verklaart het gekochte in goede staat met alle toebehoren te hebben ontvangen en dit bij aflevering te hebben gecontroleerd. De koper heeft ten allen tijde het recht de koop binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Zie hiervoor de retourvoorwaarden in artikel 5. Reclames dienen schriftelijk per aangetekende brief te geschieden binnen 14 kalenderdagen na de levering. Na afloop van deze termijn wordt de koper geacht de goederen onvoorwaardelijk te hebben aanvaard. Indien de koper de geleverde goederen heeft verwerkt, bewerkt of anderszins heeft gebruikt is het recht te reclameren vervallen, ook binnen de in Artikel 2 genoemde termijn. Ook in dat geval wordt de koper geacht de goederen onvoorwaardelijk aanvaard te hebben.

4. Voorwaarden voor retourzending en ontbinding van de koopovereenkomst

1.  Met ingang van 13 juni 2014 is de wettelijke bedenktijd bepaald op 14 dagen. Derhalve heeft koper het recht zonder opgave van redenen het product of de producten, binnen 14 kalenderdagen, ingaande de dag van ontvangst, terug te sturen naar Tuin-Depot Bij gebruikmaking van deze bedenktijd ontbindt koper de overeenkomst. Ook heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden vóór de goederen zijn geleverd. Mochten de goederen inmiddels op transport zijn gesteld, dan dient rekening te worden gehouden met kosten voor retourzending.
2. Koper dient per e-mail een verzoek in te dienen voor terugname van het product alvorens hij dit verstuurt. 
3. De volledige order dient binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging tot ontbinding te worden teruggestuurd. 
4. Koper dient zelf zorg te dragen voor de retourzending naar Tuin-Depot. De kosten hiervan komen voor rekening van koper;
5. Deelpakketten zijn speciaal voor koper samengesteld en kunnen niet geretourneerd worden;
6. Speciaal voor koper bestelde orders kunnen niet geretourneerd worden;
7. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Tuin-Depot zijn voor verantwoording en rekening van koper;
8. Indien Tuin-Depot de retourzending dient te verzorgen, zal Tuin-Depot koper voorafgaand aan de retourzending hiervan prijsopgave doen;
9. Indien koper de retourzending verzorgt, dienen de goederen te worden verzonden naar het adres welke wordt verstrekt door Tuin-Depot
10. De goederen dienen geheel compleet en in de originele staat te zijn; ongebruikt te zijn; schoon te zijn; zoals koper deze heeft ontvangen; geadresseerd te zijn aan het door Tuin-Depot opgegeven retouradres. Na ontvangst van de goederen zal het totale orderbedrag, minus de eventuele kosten voor retourzending, binnen 14 dagen geretourneerd worden aan koper.

5. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk een geldigheidsduur is vermeld. Tuin-Depot is slechts door een aanbieding gebonden indien zij binnen de aanbiedingstermijn schriftelijk bericht van aanvaarding ontvangen heeft, waarmee de overeenkomst tot stand komt.

6. Prijzen en betaling

Indien de kostprijs van de door Tuin-Depot verkochte producten een verhoging mocht ondergaan op grond van ondermeer veranderende invoerprijzen, prijswijzigingen , een wijziging in lasten, wijzigingen in heffingen en/of andere rechten of plichten, is Tuin-Depot gerechtigd de prijzen aan te passen, ook in geval de order reeds bevestigd is. Tuin-Depot zal hiervan de koper schriftelijk mededeling doen. Koper heeft het recht hierop de koop te ontbinden. Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald ontslaat hij daarmee Tuin-Depot van de plicht de goederen op de afgesproken datum af te leveren. Indien betalingen worden opgeschort, zal automatisch ook de aflevering worden opgeschort, ook indien de koper meent enig recht van reclame te hebben.

7. Ontbinding door verkoper

In geval van niet of niet tijdige betaling, of indien koper niet voldoet aan enige andere met Tuin-Depot gesloten overeenkomst, heeft Tuin-Depot het recht om de uitvoering van de desbetreffende overeenkomsten en alle verdere overeenkomsten tussen partijen, ook indien deze niet of slechts ten dele zijn uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden door middel van een buitengerechtelijke verklaring, althans ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst, onverminderd het recht van Tuin-Depot tot vordering van vergoeding van de schade, gederfde winst en interest. Het bepaalde in artikel 1 is ook van toepassing in geval van faillissement van de koper, diens surseance van betaling, aanbieding van een regeling aan crediteuren, beslaglegging op het bedrijfsvermogen of een gedeelte daarvan, liquidatie of overname van het bedrijf van de koper, wijziging van de rechtsvorm en wanneer er omstandigheden als in dit artikel bedoeld bij het afsluiten van de koop overeenkomst zijn geweest, zonder dat Tuin-Depot door de koper op de hoogte is gesteld. Indien Tuin-Depot besluit tot ontbinding, kan de koper aan de overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen. Eventuele betalingstermijnen zijn vervallen en betaling van het reeds geleverde is direct en geheel opeisbaar.

8. Aansprakelijkheid

Alle directe of indirecte schade welke voortvloeit uit de met Tuin-Depot gesloten overeenkomst jegens de koper en/of derden wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.
In het bijzonder aanvaard Tuin-Depot geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar verstrekte afbeeldingen, catalogi en tekeningen. Hetzelfde geldt voor de door Tuin-Depot verstrekte technische gegevens, maten en gewichten.

9. Wijziging van deze algemene voorwaarden

Tuin-Depot is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan wie dan ook. Indien deze voorwaarden gewijzigd wordt zullen de nieuwe voorwaarden op de overeenkomst, aanbieding, levering of dienst van toepassing zijn die van kracht waren op de dag dat die overeenkomst, aanbieding, dienst of levering schriftelijk door Tuin-Depot is bevestigd, tenzij anders overeengekomen.
Geschillen:
Alle, door Tuin-Depot als zodanig beschouwde, geschillen welke voortvloeien uit door haar gesloten overeenkomsten ter zake van verkochte en/of geleverde goederen, kunnen worden onderworpen aan het oordeel van de Kantonrechter dan wel de Arrondissementsrechtbank te Zwolle. Bij uitsluiting is Nederlands Recht van toepassing.

10. Garantie & Klachten

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@tuin-depot.nl Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via webwinkelkeur.nl/consument/geschil/. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.